Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V.K. Euromont – Zasklievanie balkónov

Školská ulica 202/16, Slovenská Kajňa

kozak.euromont@centrum.sk

www.zasklievanie-balkonov.sk

0915 117 700

0902 082 020

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov
 1. Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť.
  Účel: realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
 2. Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa; 
  Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok prevádzkovateľa;
 3. Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
  Účel: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky; týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo na www.registracneznamky.velsystem.sk.
 4. Právny základ: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – propagácia prevádzkovateľa / získavanie zákazníkov;
  Účel: zjednodušenie evidencie zákazníkov registráciou u Prevádzkovateľa, poskytovanie vernostných výhod.
 5. Právny základ: Súhlas dotknutej osoby pre zasielanie noviniek (newsletter). 
  Účel: zasielanie noviniek, propagovanie Prevádzkovateľa, jeho aktivít a služieb.

 

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 1. prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 2. kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 3. zasielanie aktuálnych informácií o stave objednávky, kontaktovanie v prípade problémov s doručením objednaného tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou).
 4. údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 

 

 1. Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané do ukončenia zmluvy, resp. do vysporiadania zmluvného vzťahu (splatenia záväzku), ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania, najviac však 10 rokov od ukončenia zmluvy.  Ak je udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, udeľujete ho na dobu 3 rokov (otázky adresované prostredníctvom kontaktného formulára, ktoré nemajú znaky predzmluvnej komunikácie a recenzie zákazníkov).

 

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:

 1. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa.
 2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 3. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
 6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

V prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.